De website van Wowven, te weten http://www.wowven.com, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tariefinformatie - worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Wowven. Op alle offertes, producten en diensten van Von Va Voom zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wowven behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Wowven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie en/of producten die op deze site wordt verstrekt en aangekocht, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Von Va Voom kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wowven.

Wowven is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.